COM APRENEM...

ELS PROJECTES DE TREBALL
Treballar per projectes implica una manera d'entendre el coneixement a partir d'establir un diàleg amb l'alumnat, el saber i la cultura i el currículum que l'escola té plantejat.
El professorat intervé en la presa de decisions sobre la planificació i execució del treball tenint en compte els tres aspectes anteriors.
L'alumnat participa activament en el procés de treball, dialogant amb els companys, amb la informació, elaborant propostes, expressant les seves idees, qüestions i dubtes.
CIÈNCIES SOCIALS
Objectius:
• Possibilitar a l'alumnat la capacitat de construir coneixement teòric, de formar-se la pròpia visió del món i de decidir lliurement la seva intervenció activa en la societat.
• Identificar algunes de les causes principals (condicions necessàries) que motiven una determinada situació o fet històric i les conseqüencies que se'n poden derivar.
• Començar a entendre els processos de canvi i evolució de les societats humanes tenint present la diversitat de pensament i acció de tots els grups socials, per tant, recuperant el protagonisme de totes les persones.
• Aprendre a situar-se en el món d'avui des de la perspectiva geogràfica, política, social, ecològica, històrica..., tenint en compte la diversitat cultural. Estudiar els antecedents d'algun fenomen o problema important en el nostre món contemporani.
• Entendre el territori com a interrelació de les persones amb el medi natural, com a intervenció d'elles mateixes en aquest medi i com a organització social en un espai determinat.
• Entendre i utilitzar diverses categories temporals: orientació (passat, present, futur), posicions relatives (successió, simultaneïtat), durades (esdeveniments, períodes llargs, períodes curts), mesura (unitats temporals, temps i cronologia històrica).
• Entendre i utilitzar diverses categories espacials: orientació, posicions relatives, mesura i representacions.
• Aprendre a valorar el nostre patrimoni historicoartístic per tal de conservar-lo, disfrutar-lo i entendre'l.


CIÈNCIES NATURALS
L'educació científica es basa a afavorir les capacitats d'indagació, exploració i recerca sistemàtica d'explicacions i solucions als problemes quotidians que l'entorn físic i natural planteja als nens i nenes.
Els nens i nenes construeixen el coneixement científic a partir de les seves idees, més o menys intuïtives, errònies o esquemàtiques sobre la realitat. L'ensenyament aprenentatge de les ciències es basa a promoure un canvi en aquestes idees per apropar-les progressivament al coneixement científic.
Per modificar els coneixements previs de l'alumnat i apropar-los al coneixement científic, es necessiten estratègies d'aprenentatge com ara: formular hipòtesis, fer suposicions, contrastar-les amb els companys, amb la informació i amb els fets, per interpretar i aplicar els resultats.

des de l'1 de gener de 2012: SOU LA VISITA

LA WEB DEL MARE

LA WEB DEL MARE
7 d'novembre de 2016 ...hem fet 200.000 visites a la web del Mare

#TotsSomMare