MATEMÀTIQUES


LES MATEMÀTIQUES

La visió cultural i social de les matemàtiques és condició necessària, si la volem presentar com una ciència viva i lligada a la realitat. Les matemàtiques s'estructuren en els següents apartats: Aritmètica, Geometria, Numeració, Mesures, Aproximació i Estimació, Estadística.Els conceptes matemàtics han de ser significatius, han de tenir sentit pels nens i nenes en el moment en què els estudien, i s'han de presentar en relació amb una situació concreta.

L'aprenentatge de les matemàtiques no pot estar basat únicament en la memorització d'algoritmes i pràctiques rutinàries, sinó en la comprensió de conceptes i el domini d'estratègies de resolució.
En la resolució de problemes no cal forçar un mètode concret, més aviat s'instarà a provar diversos mètodes per treure la informació i així planificar-ne la resolució. La discussió posterior amb els companys i companyes pot fer veure la diversitat d'estratègies de resolució. La sessió de resolució de problemes, hauria de ser independent, amb identitat pròpia, i no lligada a pràctiques rutinàries de càlcul escrit.
L'aprenentatge de les matemàtiques ha de combinar les activitats del càlcul escrit, pràctiques repetitives, amb activitats d'expressió oral, (verbalitzar experiències realitzades, estratègies de resolució); la utilització d'altres llenguatges, (representacions gràfiques, simbòliques...etc.), l'ús habitual del càlcul mental, la calculadora i el suport informàtic.

GEOMETRIA

Treballem la geometria lligada a la vida quotidiana del nostre alumnat, a través de la realitat dels objectes, de l'espai que ens envolta i del joc.
El joc geomètric, possibilita elaborar processos i estratègies que desenvolupen el coneixement espacial

"Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar." Eduardo Galeano

des de l'1 de gener de 2012: SOU LA VISITA

LA WEB DEL MARE

LA WEB DEL MARE
7 d'novembre de 2016 ...hem fet 200.000 visites a la web del Mare

#TotsSomMare