EL HISTÒRIA ... EL PROJECTE

HISTÒRIA DE L'ESCOLA
L'escola Mare nostrum va nèixer el curs 1979-80 fruit de la pressió popular del barri d'Horta, amb la ferma voluntat de fer una escola pública, catalana i de qualitat.


La participació dels pares i mares junt amb l'equip docent ha permès anar construint un Projecte Educatiu basat en el treball col·lectiu de reflexió i diàleg sobre la pràctica pedagògica.


GESTIÓ DEMOCRÀTICA
L'escola fomenta la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa en la presa de decisions.


• L'alumnat a través de les assemblees de classe i dels seus delegats i delegades.


• El professorat, a través del claustre i els diferents grups de treball.


• Els pares i mares com a membres de l'AMPA, a través dels delegats i delegades de les classes, de la Junta i del Consell d'Escola.


PROJECTE EDUCATIU
Pluralista: Respecta les persones sense discriminació per les seves idees o religió i fomenta valors d'una societat democràtica basada en la justícia social, la solidaritat, el pluralisme i el respecte.


Coeducador: Promou una actitud crítica en front dels prejudicis i estereotips sexistes i valora el reconeixement de la diferència positiva de cada gènere.


Integrador de la diversitat: Vetlla perquè tots els nens i nenes estiguin en un pla d'igualtat de tracte i d'educació, té en compte la diferència i fomenta la tolerància i el respecte.
LÍNIA PEDAGÒGICA 
El projecte currícular de l'escola té en compte la perspectiva constructivista de l'ensenyament-aprenentatge. El nen i la nena construeixen el seu coneixement a través de la participació, la implicació o el desig d'aprendre, la relació amb la informació, el diàleg i la guia del professorat.


Creiem que els coneixements que l'alumnat aprèn a l'escola han de tenir un sentit funcional, és a dir, lligats a les seves vivències i a la realitat quotidiana actual perquè li permeti desenvolupar-se en aquesta societat.


El professorat intervé per tal que l'alumnat sigui capaç d'aprendre a aprendre. És a dir, dóna importància a la capacitat de fer-se preguntes, de pensar, de raonar, de buscar informació i entendre-la, d'organitzar un treball... això són estratègies o eines que li facilitaran seguir aprenent.


Per treballar tots els aspectes citats es fan projectes de treball que ajuden a aprendre de manera que, partint del plantejament de preguntes i problemes individuals, s'arribi a un coneixement compartit més ampli, global i comprensiu.

des de l'1 de gener de 2012: SOU LA VISITA

LA WEB DEL MARE

LA WEB DEL MARE
7 d'novembre de 2016 ...hem fet 200.000 visites a la web del Mare

#TotsSomMare